Sin drogas

Sa registrar
Las drogas èn part da nossa societad – sche quai plascha a nus u betg. La dumonda è be: co giain nus enturn cun ellas? En il film «sin drogas» raquintan trais consuments da lur relaziun cun las drogas.

Detagls

Gener

Sanadad

Fertant che las drogas han gidà ad in da chattar il senn da la vita han ellas prest prendi la vita ad in auter. Il film mussa che differentas persunas van differentas vias quai che pertutga las drogas. L’artist da graffitis Fabian Florin è ruschnà en las drogas cura ch’el era in giuvenil. La spirala ha tschiffà e manà el en ina profunda dependenza. Per 14 onns da sia vita è el restà «sin drogas», en in mund stgir, plain desperaziun e criminalitad ed ha pers la controlla sur da sia vita. L’emprendist pictur Alessio Schmed ha cumenzà a s’interessar per las substanzas psicadelicas sco LSD e bulieus «magics» strusch ch’el era ord scola. Quellas substanzas hajan avert ad el ils egls per quai che saja impurtant en la vita. Las experientschas «sin drogas» hajan midà ses patratgar e cunquai era sia moda da viver en in senn positiv. Il student d’art Michael Alexander Campbell ha experimentà cun las drogas per guardar co ch’ellas influenzeschan ses stil da malegiar. El ha malegià sut l’influenza da ritalin, cannabis u bulieus magics. Ma senza success: «Sin drogas» n’haja el betg chattà ina buna colliaziun cun sia creativitad. Persuenter ha Michael Alexander Campbell chattà insatge auter che dat ad el experientschas schizunt allucinogenas: la meditaziun.

Realisaziun

Nina Defuns

Producziun

Cuntrasts (RTR)

La nova plattafurma da streaming da la Svizra

Qua chattais Vus ils megliers films e las meglras serias e docus – senza custs supplementars. L'entira purschida da films e serias en la versiun originala cun suttitels u sincronisada, propostas persunalisadas per films, serias e collecziuns spezialas. Tut quai che Vus duvrais è in login.

Access nunlimità a las emissiuns da la SSR – senza custs supplementars

Play Suisse As porscha il meglier da las producziuns e coproducziuns da SRF, RTS, RSI e RTR. Damai che Play Suisse vegn finanzià via la SSR, na resultan nagins custs supplementars per utilisar la purschida.

Guardar televisiun a moda moderna sin Voss monitur preferì grazia ad in login

Tuttina sche Vus preferis la televisiun (Swisscom blue TV – disponibel sin la Swisscom Box e la TV-Box (UHD), Apple TV, Android TV), il smartfon u il computer: Play Suisse pudais Vus utilisar dapertut. Quai vul dir: midar senza interrupziun tranter differents apparats e guardar vinavant là, nua che Vus avais chalà, far glistas da favurits che Vus vulais guardar pli tard, crear cuntegns persunalisads ed anc bler auter pli.

Scuvri la Svizra senza barriera linguistica

Novitads, gronds success ed il meglier da noss archivs. Tut en la versiun originala suttitulada u sincronisada en tudestg, franzos, talian e mintgatant er en rumantsch.

Sa registrar